Trường THCS Huy Nam Yên là một trường liên xã được thành lập theo quyết định số 2092 của Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên từ việc sát nhập ba trường THCS Cẩm Huy, THCS Cẩm Nam và ...