Kế hoạch tuần 36

Tháng Năm 14, 2016 11:56 sáng
Thứ/ngày Sáng

Chiều

2

16/05

Dạy học bình thường  

Họp hội đồng GV

3

17/05

Dạy học bình thường  

Dạy tuyển sinh khối 9

Dạy bù

4

18/05

 

Dạy học bình thường

 

Dạy tuyển sinh khối 9

Dạy bù

5

19/05

 

Dạy học bình thường

 

Dạy tuyển sinh khối 9

Dạy bù

6

20/05

 

Dạy học bình thường

Dạy tuyển sinh khối 9

Cổ động bầu cử

7

21/05

Dạy học bình thường Dạy tuyển sinh khối 9

Chủ nhật

22/05

Bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND